กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ปรับปรุงรูปแบบรายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งโรงงานควบคุมจะต้องดำเนินการจัดการทำรายงานการจัดการพลังงานในรอบปี 2561 ให้อยู่ในรูปแบบใหม่ตามที่ พพ. กำหนด และจะต้องจัดส่งรายงานการจัดการฯให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบเพื่อส่งให้ พพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี จึงได้จัดหลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงรายงานการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามแบบฟอร์มใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มรายงานการจัดการพลังงาน และมีความเข้าใจแนวทางการปรับปรุงรายงานการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามแบบฟอร์มใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้มีโอกาสซักถามและรับคำปรึกษาแนะนำจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะส่งผลให้โรงงานควบคุมสามารถดำเนินการจัดการพลังงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ควบคู่ไปกับการปฏิบัติที่ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย

- ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในโรงงานควบคุม
- คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
- ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

1 วัน ( 6 ชั่วโมง)

- การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน “โดยใช้แบบฟอร์มใหม่ตามที่ พพ.กำหนด”
- การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
- กรณีตัวอย่างเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน

         ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลา จะได้รับวุฒิบัตรการเข้ารับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

- กรณีที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ยกเลิกการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยฯจะคืนเงินให้กับผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเต็มจำนวนที่ได้รับ
- กรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ขอยกเลิกการเข้ารับการฝึกอบรม ผู้สมัครจะต้องยกเลิกล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันฝึกอบรม
- มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินโดยฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามชื่อบัญชีที่ได้รับแจ้งให้ออกใบเสร็จรับเงินเท่านั้น

 


 

วิธีการขอยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม

    ติดต่อเจ้าหน้าที่
    คุณภาพิมล ดรุณวัติ
    โทรศัพท์ 09 1810 1406 
    Line ID: @WQX4656G
    e-mail : trainenergyexpert@gmail.com
                                                                             

                

Visitors: 32,326