top of page

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

DEDE
Cover pic.jpg

หลัักสูตร
ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

Cover pic.jpg

หลัักสูตร
ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
 

ระดับผู้ชำนาญการ

หลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน

Research for thailand
Cover pic.jpg

หลัักสูตร 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบภาคปฏิบัติ หลักสูตรผู้ตรวจสอบรับรองแบบอารคารอนุรักษ์พลังงาน

สมัครอบรม
Cover pic.jpg

หลัักสูตร 

การจัดทำรายงาน การจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน

718267102-huge.jpg

หลักสูตร
ระบบป้องกันฟ้าผ่า
ตามมาตรฐาน วสท.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ให้บริการฝึกอบรมพลังงานต่างๆ โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายที่ได้รับจาก พพ.

2. หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
    ที่ได้รับจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม

3. หลักสูตรด้านการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของ ศูนย์วิจัยและพัฒนา

    ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  

หนังสือรับรองหน่วยงานฝึกอบรม

logo dede_T.png
Certifications

รูปกิจกรรมการฝึกอบรม

Picture
Contact us

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. ปณ. 1095 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ 10903

timthumb_edited.jpg
  • Icon Line-01_edited

แนะนำติชม

bottom of page