top of page
718267102-huge.jpg

หลักสูตร

ระบบป้องกันฟ้าผ่า
ตามมาตรฐาน วสท.

29 - 30 เมษายน 2566
ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

กำหนดการฝึกอบรม

กำหนดการผู้ช่วยผู้ชำนาญการ.jpg

วิธีการสมัคร

01

ชำระค่าอบรม

โดยนำฝากเงินเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "โครงการวิจัยและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี" ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่บัญชี  069-2-60979-5

02

จัดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
2. หลักฐานการชำระเงิน

 

03

กรอกใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการสมัคร

วิธีที่ 1

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากทาง www.trainenergyexpert.com
กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมส่งหลักฐานประกอบการสมัครไปที่
e-mail: trainenergyexpert@gmail.com หรือ
line ID: @WQX4656G

วิธีที่ 2

กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ www.trainenergyexpert.com

04

รอรับการแจ้งผลการสมัคร

ผู้สมัครจะได้รับแจ้งผลการสมัครทาง e-mail ที่ท่านได้ให้ไว้ในใบสมัคร 
ภายในวันทำการถัดไป

05

เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้สมัครสามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามวันและเวลาที่ได้รับการยืนยัน

หลักการและเหตุผล

       ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการคายประจุไฟฟ้าที่สะสมในก้อนเมฆไปยังก้อนเมฆอื่น หรือลงสู่พื้นดิน การเกิดฟ้าผ่า
ส่งผลให้เกิดคลื่นเสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงจ้า พลังงานกล และพลังงานความร้อน ซึ่งสามารถก่อความเสียหายต่างๆ แก่สิ่งปลูกสร้าง
ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงสิ่งมีชีวิตได้ ปัจจุบันยังไม่ปรากฏว่ามีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ใดที่สามารถยับยั้งกระบวนการเกิดฟ้าผ่าตามธรรมชาติได้ (IEC 62305-1, 2010) การป้องกันฟ้าผ่าจึงเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภค ทรัพย์สิน หรือ
สิ่งมีชีวิตเนื่องจากฟ้าผ่าเท่านั้น สิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงจากพื้นดินมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าโดยตรง เพื่อเป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวอาคาร ทรัพย์สิน และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ภายในอาคาร การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าจึงเป็นสิ่งจำเป็น

        ระบบป้องกันฟ้าผ่า หมายถึงระบบที่ใช้เพื่อลดความเสียหายทางกายภาพเนื่องจากฟ้าผ่าสิ่งปลูกสร้าง การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า
จะต้องพิจารณาเลือกระดับการป้องกันฟ้าผ่า ซึ่งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของอาคาร การใช้งานอาคาร มิติของอาคาร ตำแหน่งที่ตั้ง ความถี่ และความรุนแรงของการเกิดฟ้าผ่าในพื้นที่นั้นๆ

        หลักสูตรการป้องกันฟ้าผ่า ตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ของ วสท. พ.ศ. 2553
นี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่อ้างอิงมาตรฐานนานาชาติ (IEC Standard) และยังถูกอ้างถึงในกฎหมาย
อีกหลายฉบับ เช่น กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 เพื่อให้วิศวกร ผู้ควบคุมงาน ผู้ติดตั้ง เกิดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานดังกล่าว
และนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบถึงกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันฟ้าผ่า
2. เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะของฟ้าผ่า
3. เพื่อให้ทราบถึงความเสียหายและอันตรายเนื่องจากฟ้าผ่า
4. เพื่อให้สามารถออกแบบระบบตัวนำล่อฟ้า ตัวนำลงดิน รากสายดิน และการป้องกันฟ้าผ่าภายในได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่อให้เลือกใช้วัสดุ และองค์ประกอบของระบบป้องกันฟ้าผ่าได้อย่างถูกต้อง


เนื้อหาหลักสูตร

1. กฎหมาย และมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า
2. คุณลักษณะของฟ้าผ่า
3. ความเสียหายและอันตรายเนื่องจากฟ้าผ่า
4. การออกแบบระบบตัวนำล่อฟ้า
5. การออกแบบระบบตัวนำลงดิน
6. การออกแบบระบบรากสายดิน
7. การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าภายใน
8. มิติและชนิดของวัสดุ
9. ประสิทธิภาพของระบบป้องกันฟ้าผ่า
10. ตัวอย่างการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า
11. ตัวอย่างระบบป้องกันฟ้าผ่า


คุณสมบัติของผู้ขอรับการฝึกอบรม

วิศวกรควบคุมงาน ช่างไฟฟ้า

ประโยชน์ที่ได้รับ


1. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า
2. มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
3. มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุสำหรับระบบป้องกันฟ้าผ่า


การขอยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม
        เงื่อนไขการคืนเงินค่าอบรม

        - กรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินให้กับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเต็มจำนวนที่ได้รับ
        - กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งยกเลิก มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าอบรมให้แก่ผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการรุ่นอื่นๆ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ชำระเงินค่าอบรม

วิธีการขอยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม

   ติดต่อเจ้าหน้าที่
   โทรศัพท์ 09 1810 1406 
   Line ID: @WQX4656G
   e-mail : trainenergyexpert@gmail.com
   รอรับแบบฟอร์มขอยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม เพื่อดำเนินการต่อไป 

หมายเหตุ
   1. วิธีการคืนเงิน มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินเข้าบัญชีตามชื่อที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับแจ้งให้ออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น
   2. การคืนเงินค่าอบรมในทุกกรณี มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินค่าอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ
       ได้รับแบบคำขอคืนเงิน

bottom of page