top of page
Cover pic.jpg

หลักสูตร

การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ.
การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน

banner อบรมเทคนิครายงาน.jpg

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 47 (7) (ข) จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปฏิทินและกำหนดการฝึกอบรม

กำหนดการอบรมรายงาน.jpg

วิธีการสมัคร

01

ชำระค่าอบรม

โดยนำฝากเงินเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "โครงการวิจัยและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี" ธนาคารทหารไทย
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่บัญชี  069-2-60979-5

02

จัดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
2. หลักฐานการชำระเงิน

 

03

กรอกใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการสมัคร

วิธีที่ 1

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากทาง www.trainenergyexpert.com
กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมส่งหลักฐานประกอบการสมัครไปที่
e-mail: trainenergyexpert@gmail.com หรือ
line ID: @WQX4656G

วิธีที่ 2

กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ www.trainenergyexpert.com

04

รอรับการแจ้งผลการสมัคร

ผู้สมัครจะได้รับแจ้งผลการสมัครทาง e-mail ที่ท่านได้ให้ไว้ในใบสมัคร 
ภายในวันทำการถัดไป

05

เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้สมัครสามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามวันและเวลาที่ได้รับการยืนยัน

หลักการและเหตุผล

        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้กำหนดให้โรงงาน/อาคารควบคุมจะต้องดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานในรอบปี 2564 ให้อยู่ในรูปแบบตามที่ พพ. กำหนด และจะต้องจัดส่งรายงานการจัดการฯให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบเพื่อส่งให้ พพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี จึงได้จัดหลักสูตร “การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รับทราบสาระสำคัญของแบบฟอร์มรายงานการจัดการพลังงาน และมีความเข้าใจแนวทางการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามแบบฟอร์มใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้มีโอกาสซักถามและรับคำปรึกษาแนะนำจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะส่งผลให้โรงงาน/อาคารควบคุมสามารถดำเนินการจัดการพลังงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในโรงงาน/อาคารควบคุม
- คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
- ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน


วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ระยะเวลาฝึกอบรม

1 วัน ( 6 ชั่วโมง) เวลา 9:00 - 16:00 น.

เงื่อนไขเกี่ยวกับการฝึกอบรม

        ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลา จะได้รับวุฒิบัตรการเข้ารับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

การขอยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม
        เงื่อนไขการคืนเงินค่าอบรม

        - กรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงิน
ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเต็มจำนวนที่ได้รับ
        - กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งยกเลิก มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าอบรมให้แก่ผู้สมัครทุกกรณี

bottom of page