Cover pic.jpg

หลักสูตร

ผู้ตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน

ระดับผู้ชำนาญการ

โบรชัวร์ผู้ชำนาญ.jpg
banner_4.jpg
banner_5.jpg

ปฏิทินและกำหนดการฝึกอบรม

อบรมผู้ชำนาญการ 65.jpg
กำหนดการผู้ชำนาญการ.jpg

วิธีการสมัคร

01

ชำระค่าอบรม

โดยนำฝากเงินเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "โครงการวิจัยและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี" ธนาคารทหารไทย
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่บัญชี  069-2-60979-5

02

จัดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอรับการฝึกอบรม
2. สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้ขอรับการฝึกอบรม
3. สำเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบและรับรอง
    การจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
4. หลักฐานการชำระเงิน

 

03

กรอกใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการสมัคร

วิธีที่ 1

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากทาง www.trainenergyexpert.com
กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมส่งหลักฐานประกอบการสมัครไปที่
e-mail: trainenergyexpert@gmail.com หรือ
line ID: @WQX4656G

วิธีที่ 2

กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ www.trainenergyexpert.com

04

รอรับการแจ้งผลการสมัคร

ผู้สมัครจะได้รับแจ้งผลการสมัครทาง e-mail ที่ท่านได้ให้ไว้ในใบสมัคร 
ภายในวันทำการถัดไป

05

เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้สมัครสามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามวันและเวลาที่ได้รับการยืนยัน

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

เอกสารประกอบการฝึกอบรม ที่ท่านจะได้รับ

pic1.jpg

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับการจัดการพลังงาน
ระดับผู้ชำนาญการ

pic2.jpg

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการสอบเป็นผู้ชำนาญการ

หลักการและเหตุผล

        ตามที่กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจาก พพ. ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จะต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ซึ่งประกอบด้วยทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบเป็นผู้ชำนาญการอย่างน้อย
1 คน และผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ การมีคุณสมบัติเป็นหนึ่งในทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน คือ การผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ซึ่งจัดโดย พพ. หรือหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก พพ.

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก พพ.
เลขที่ 0003/59 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน ระดับผู้ชำนาญการขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับผู้ที่สนใจ
จะประกอบวิชาชีพดังกล่าวขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับมหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมสำหรับการเข้ารับการทดสอบซึ่งจัดโดย พพ. ต่อไป


วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกอบรมบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นผู้ชำนาญการ
    ด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
2. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร สามารถสมัครขอรับการทดสอบซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
    และอนุรักษ์พลังงาน


ระยะเวลาฝึกอบรม

12 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้ขอรับการฝึกอบรม

คุณสมบัติของผู้ขอรับการฝึกอบรม ต้องเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 ซึ่งได้แก่
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
3. สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานระดับผู้ชำนาญการ
1. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
    เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 ซึ่งได้แก่
  - อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
  - สำเร็จการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร โดยจะต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานทุกวัน 
    (ช่วงเช้าระหว่างเวลา 08:30 – 09:00 น. และช่วงบ่ายระหว่างเวลา 12:30-13:00 น.) 
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ให้ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะผู้เข้ารับการอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรเท่านั้น
4. ผู้ได้รับใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการทดสอบวัดผลการเป็นผู้ชำนาญการ
    (โดยสามารถเลือกวันทดสอบพร้อมกับรุ่นที่มีการเปิดให้ทดสอบ)
5. ผู้ที่สอบผ่านและได้รับใบรับรองผลการทดสอบวัดผลที่จัดโดย พพ. จะสามารถนำใบรับรองผลฯ ไปใช้เป็นหลักฐานในการทำหน้าที่
    เป็นผู้ชำนาญการในทีมผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้ สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านสามารถสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง
    โดยเลือกวันทดสอบพร้อมกับรุ่นที่มีการเปิดให้ทดสอบ
6. สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (นิติบุคคล) สามารถหักเป็นรายจ่ายได้ 200%

การขอยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม
        เงื่อนไขการคืนเงินค่าอบรม

        - กรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินให้กับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเต็มจำนวนที่ได้รับ
        - กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งยกเลิก มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าอบรมให้แก่ผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการรุ่นอื่นๆ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ชำระเงินค่าอบรม

วิธีการขอยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม

    ติดต่อเจ้าหน้าที่
    โทรศัพท์ 09 1810 1406 
    Line ID: @WQX4656G
    e-mail : trainenergyexpert@gmail.com
    รอรับแบบฟอร์มขอยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม เพื่อดำเนินการต่อไป 

หมายเหตุ
    1. วิธีการคืนเงิน มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินเข้าบัญชีตามชื่อที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับแจ้งให้ออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น
    2. การคืนเงินค่าอบรมในทุกกรณี มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินค่าอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ
        ได้รับแบบคำขอคืนเงิน