top of page
Cover pic.jpg

หลักสูตร

ผู้ตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน

ระดับผู้ชำนาญการ

โบรชัวร์ผู้ชำนาญ ปี 67.jpg
banner_4.jpg
banner_5.1.jpg

ปฏิทินและกำหนดการฝึกอบรม

อบรมผู้ชำนาญการ 67_ยกเลิก.jpg
กำหนดการผู้ชำนาญการ ใหม่ 3.5.66.jpg

วิธีการสมัคร

01

ชำระค่าอบรม

โดยนำฝากเงินเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "โครงการวิจัยและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี" ธนาคารทหารไทย
ธนชาต สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่บัญชี  069-2-60979-5

02

จัดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอรับการฝึกอบรม
2. สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้ขอรับการฝึกอบรม
3. สำเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบและรับรอง
    การจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
4. หลักฐานการชำระเงิน

 

03

กรอกใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการสมัคร

วิธีที่ 1

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากทาง www.trainenergyexpert.com
กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมส่งหลักฐานประกอบการสมัครไปที่
e-mail: trainenergyexpert@gmail.com หรือ
line ID: @WQX4656G

วิธีที่ 2

กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ www.trainenergyexpert.com

04

รอรับการแจ้งผลการสมัคร

ผู้สมัครจะได้รับแจ้งผลการสมัครทาง e-mail ที่ท่านได้ให้ไว้ในใบสมัคร 
ภายในวันทำการถัดไป

05

เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้สมัครสามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามวันและเวลาที่ได้รับการยืนยัน

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

เอกสารประกอบการฝึกอบรม ที่ท่านจะได้รับ

pic1.jpg

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ระดับผู้ชำนาญการ

pic2.jpg

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการสอบเป็นผู้ชำนาญการ

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ

1. ผู้เช้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวที่รัฐออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือระบุอยุ่ในวันสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวที่รัฐออกให้หรือเลขประจำตัวประชาชนในเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลการยื่นใบสมัคร กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

2. ห้ามนำเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ และไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ (ปรับตก)
         
3. ห้ามนำแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ กระดาษทด หรือคัดลอกแบบทดสอบออกจากห้องสอบ 
หากฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ (ปรับตก)

4. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าในห้องสอบ หากฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ (ปรับตก)

5. การแต่งกาย ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ
    5.1 ผู้หญิงให้แต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น หรือส้นสูง
    5.2 ผู้ขายให้แต่งกายสุภาพ โดยสอดขายเสื้อไว้ในกางเกง และสวมรองเท้าหุ้มส้น

6. การเดินทางถึงสถานที่สอบ
    6.1 ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบแล้ว
    6.2 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบ
หลังจากเริ่มสอบหลักสูตรใดไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในหลักสูตรนั้น
    6.3 ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบไม่น้อยกว่า 40 นาที จึงจะสามารถออกจากห้องสอบได้
    6.4 เมื่อไปถึงสถานที่สอบให้ตรวจดูฝังที่นั่งสอบที่หน้าห้องสอบว่าสอบที่ห้องใด ถ้าไปผิดสถานที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ


7. อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าใช้เพื่อการคำนวณเท่านั้น

8. ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าและสัมภาระส่วนตัว เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

9. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการสอบ ให้ติดต่อกรรมการคุมสอบแต่ละห้องก่อนเวลาเข้าห้องสอบ

10
. อุปกรณ์การสอบ ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมปากกาหมึกสีนำ้เงินหรือสีดำ และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทดสอบ มาให้พร้อม

11. เมื่อเข้านั่งในห้องสอบและก่อนลงมือทำข้อสอบ
     11.1 วางบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐบนโต๊ะ เพื่อให้กรรมการคุมสอบตรวจ
     11.2 กรอกรายละเอียดในกระดาษคำตอบ ตามที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้กรอกข้อความลงในช่องว่างที่กำหนดไว้บนกระดาษคำตอบด้านบนด้วย
ปากกาหมึกสีน้ำเงิน หรือสีดำเท่านั้น

12. การทำข้อสอบ

     12.1 แบบทดสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย ให้ตอบในกระดาษคำตอบโดยกากบาทในช่องตัวเลือกที่ต้องการเพียงข้อเดียวด้วยปากกาสีน้ำเงิน หรือสีดำเท่านั้น
     12.2 ห้ามขีดเขียนข้อความหรือทำเครื่องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ หรือตามตัวของผู้เข้าสอบเอง มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ (ปรับตก)

13. การส่งกระดาษคำตอบและแบบทดสอบ

     13.1 ยกมือให้สัญญาณเพื่อส่งกระดาษคำตอบ แบบทดสอบ และกระดาษทดให้แก่กรรมการคุมสอบ และรออยู่ที่โต๊ะจนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บเอกสารดังกล่าว
     13.2 เมื่อหมดเวลาและกรรมการคุมสอบสั่งให้หยุดเขียนคำตอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการคุมสอบได้อนุญาตแล้ว

สาระความรู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ.jpg

คุณสมบัติ ผู้ตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน

รูปกฎกระทรวงฯ_กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ_2555.jpg

กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน

ปกคู่มือแนวทางการตรวจสอบ 2565.jpg

คู่มือ แนวทางการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามกฎหมาย

หลักการและเหตุผล

        ตามที่กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจาก พพ. ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จะต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ซึ่งประกอบด้วยทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบเป็นผู้ชำนาญการอย่างน้อย
1 คน และผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ การมีคุณสมบัติเป็นหนึ่งในทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน คือ การผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ซึ่งจัดโดย พพ. หรือหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก พพ.

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก พพ.
เลขที่ 0003/59 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน ระดับผู้ชำนาญการขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับผู้ที่สนใจ
จะประกอบวิชาชีพดังกล่าวขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับมหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมสำหรับการเข้ารับการทดสอบซึ่งจัดโดย พพ. ต่อไป


วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกอบรมบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นผู้ชำนาญการ
    ด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
2. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร สามารถสมัครขอรับการทดสอบซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
    และอนุรักษ์พลังงาน


ระยะเวลาฝึกอบรม

12 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้ขอรับการฝึกอบรม

คุณสมบัติของผู้ขอรับการฝึกอบรม ต้องเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 ซึ่งได้แก่
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
3. สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานระดับผู้ชำนาญการ
1. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
    เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 ซึ่งได้แก่
  - อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
  - สำเร็จการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร โดยจะต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานทุกวัน 
    (ช่วงเช้าระหว่างเวลา 08:30 – 09:00 น. และช่วงบ่ายระหว่างเวลา 12:30-13:00 น.) 
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ให้ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะผู้เข้ารับการอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรเท่านั้น
4. ผู้ได้รับใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการทดสอบวัดผลการเป็นผู้ชำนาญการ
    (โดยสามารถเลือกวันทดสอบพร้อมกับรุ่นที่มีการเปิดให้ทดสอบ)
5. ผู้ที่สอบผ่านและได้รับใบรับรองผลการทดสอบวัดผลที่จัดโดย พพ. จะสามารถนำใบรับรองผลฯ ไปใช้เป็นหลักฐานในการทำหน้าที่
    เป็นผู้ชำนาญการในทีมผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้ สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านสามารถสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง
    โดยเลือกวันทดสอบพร้อมกับรุ่นที่มีการเปิดให้ทดสอบ
6. สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (นิติบุคคล) สามารถหักเป็นรายจ่ายได้ 200%

การขอยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม
        เงื่อนไขการคืนเงินค่าอบรม

        - กรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินให้กับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเต็มจำนวนที่ได้รับ
        - กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งยกเลิก มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าอบรมให้แก่ผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการรุ่นอื่นๆ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ชำระเงินค่าอบรม

วิธีการขอยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม

    ติดต่อเจ้าหน้าที่
    โทรศัพท์ 09 1810 1406 
    Line ID: @WQX4656G
    e-mail : trainenergyexpert@gmail.com
    รอรับแบบฟอร์มขอยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม เพื่อดำเนินการต่อไป 

หมายเหตุ
    1. วิธีการคืนเงิน มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินเข้าบัญชีตามชื่อที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับแจ้งให้ออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น
    2. การคืนเงินค่าอบรมในทุกกรณี มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินค่าอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ
        ได้รับแบบคำขอคืนเงิน

bottom of page