top of page
Capture2.JPG

หลักสูตร

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

ดาวน์โหลดใบสมัคร
สมัครออนไลน์

กำหนดการฝึกอบรม

กำหนดการหม้อน้ำ.jpg

หลักการและเหตุผล

        ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อน้ำที่มีคุณสมบัติต้องผ่านการอบรมและสอบตามหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และต้องจัดฝึกอบรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย หรือหน่วยงานจัดฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน โครงสร้างส่วนประกอบ อุปกรณ์ละระบบความปลอดภัย ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เชื้อเพลิง และการเผาไหม้ การใช้ไอน้ำ
และการประหยัดพลังงาน การใช้งานและการบำรุงรักษาหม้อน้ำรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการควบคุมหม้อไอน้ำ จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว
เป็นสื่อนำความร้อน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการควบคุมหม้อไอน้ำให้กับผู้ที่สนใจจะประกอบวิชาชีพดังกล่าวขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมกับมหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนต่อไป



วัตถุประสงค์

1.    เพื่อฝึกอบรมบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
       หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
2.    เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมหม้อน้ำที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
       ความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงมีความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมหม้อน้ำตามที่กฎหมาย
       กำหนดไว้


ระยะเวลาฝึกอบรม
 

    36 ชั่วโมง   ประกอบด้วย

  • ภาคทฤษฎี 30 ชั่วโมง  

  • การดูงานภาคสนาม 3 ชั่วโมง

  • การสอบมาตรฐาน 3 ชั่วโมง


คุณสมบัติของผู้ขอรับการฝึกอบรม

ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมหม้อน้ำและผู้ที่สนใจทั่วไป
 

สถานที่จัดอบรม

 

โรงแรมหรือห้องจัดประชุม ทั่วประเทศ

อัตราค่าลงทะเบียน

 

9,000.00 บาท

bottom of page