ตามที่กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจาก พพ. ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จะต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ การมีคุณสมบัติเป็นหนึ่งในทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน คือ การผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการ พลังงาน ซึ่งจัดโดย พพ. หรือหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก พพ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก พพ. เลขที่ 0003/59 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการตาม
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ขึ้น เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานให้กับผู้ที่สนใจจะประกอบวิชาชีพดังกล่าว และเพื่อ
เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการทดสอบซึ่งจัดโดย พพ.


 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(หน่วยฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เลขที่ 0003/59)

Visitors: 49,884