ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     ตู้ ปณ. 1112 ปณ. เกษตรศาสตร์ 10900
     โทรศัพท์: 09 1810 1406 

     Facebook fanpage: www.facebook.com/researchforthailand/
     Line ID: @WQX4656G
     e-mail: trainenergyexpert@gmail.com
     WebSite: www.researchforthailand.org

 


                                           
           www.facebook.com/researchforthailand/                                                       Line ID: @WQX4656G

Visitors: 49,884