ตามที่กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจาก พพ. ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
จะต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ซึ่งประกอบด้วยทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบเป็นผู้ชำนาญการอย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ การมีคุณสมบัติเป็นหนึ่งในทีม
ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน คือ การผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ซึ่งจัดโดย พพ. หรือหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก พพ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก พพ. เลขที่ 0003/59 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับผู้ที่สนใจจะประกอบวิชาชีพดังกล่าวขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับมหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมสำหรับการเข้ารับ
การทดสอบซึ่งจัดโดย พพ. ต่อไป

  

1. เพื่อฝึกอบรมบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ชำนาญการด้าน          การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
2. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร สามารถสมัครขอรับการทดสอบซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
    และอนุรักษ์พลังงาน

          

  12  ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้ขอรับการฝึกอบรม ต้องเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 ซึ่งได้แก่

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
 

 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ระดับผู้ช่วผู้ชำนาญการ

1. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
    เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 ซึ่งได้แก่ 
  - อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
  - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร โดยจะต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานทุกวัน
    (ช่วงเช้าระหว่างเวลา 08:30 – 09:00 น. และช่วงบ่ายระหว่างเวลา 12:30-13:00 น.) 
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ให้ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะผู้เข้ารับการอบรมเต็มเวลาตลอด
    หลักสูตรเท่านั้น
4. ผู้ได้รับใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการทดสอบวัดผลการ 
    เป็นผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (โดยสามารถเลือกวันทดสอบพร้อมกับรุ่นที่มีการเปิดให้ทดสอบ)
5. ผู้ที่สอบผ่านและได้รับใบรับรองผลการทดสอบวัดผลที่จัดโดย พพ. จะสามารถนำใบรับรองผลฯ ไปใช้เป็นหลักฐานในการทำ
    หน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ชำนาญการในทีมผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้ สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านสามารถ
    สอบซ่อมได้ 1 ครั้ง โดยเลือกวันทดสอบพร้อมกับรุ่นที่มีการเปิดให้ทดสอบ
6. สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สามารถหักเป็นรายจ่ายได้ 200%

การขอยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม

   เงื่อนไขการคืนเงินค่าอบรม
          กรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงิน
    ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเต็มจำนวนที่ได้รับ
          กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งยกเลิก มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าอบรมให้แก่ผู้สมัคร ทั้งนี้
    ผู้สมัครสามารถเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการรุ่นอื่นๆ
    ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ชำระเงินค่าอบรม


วิธีการขอยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม

    ติดต่อเจ้าหน้าที่
    โทรศัพท์ 09 1810 1406 
    Line ID: @WQX4656G
    e-mail : trainenergyexpert@gmail.com
    รอรับแบบฟอร์มขอยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม เพื่อดำเนินการต่อไป                   

                                                                      

หมายเหตุ
    1. วิธีการคืนเงิน มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินเข้าบัญชีตามชื่อที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับแจ้งให้ออกใบเสร็จรับเงิน
        ไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น
    2. การคืนเงินค่าอบรมในทุกกรณี มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินค่าอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์
        นับจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับแบบคำขอคืนเงิน


 

Visitors: 49,884