กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ออก “กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552” ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) โดยมีผลบังคับใช้กับอาคาร 9 ประเภท ประกอบด้วย (1) อาคารสำนักงาน  (2) สถานศึกษา (3) โรงมโหรสพ (4) ห้างสรรพสินค้า (5) อาคารชุมนุมคน (6) อาคารสถานบริการ (7) สถานพยาบาล (8) อาคารชุด (9) โรงแรม ที่ขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีการออกแบบให้ระบบต่าง ๆ ของอาคารเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งระบบต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) ระบบกรอบอาคาร (2) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (3) ระบบปรับอากาศ (4) อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน  (5) การใช้พลังงานรวมของอาคาร และ (6) การใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร 

         ในปัจจุบัน พพ. อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งจะกำหนดให้อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง ต้องได้รับการตรวจรับรองแบบอาคารโดย “ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และเพื่อประกอบการยื่นขอใบรับรองการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเมื่อได้มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารแล้วเสร็จ โดยคาดว่ากฎหมายจะมีผลใช้บังคับในเดือนตุลาคม 2561

          ในปี 2560 ที่ผ่านมา พพ. ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน และจัดทดสอบวัดผลหลักสูตรดังกล่าวให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด  โดยในเดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป พพ. มีแผนงานกำหนดให้ผู้ที่สอบไม่ผ่านในปี 2560 เข้ารับการทดสอบซ่อม และเปิดรับสมัครให้ผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการอบรมและทดสอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

          ดังนั้น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่สอบไม่ผ่านในปี 2560 และประสงค์จะสมัครสอบซ่อม ในปี 2561 รวมถึงผู้ที่จะสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบในปี 2561 ให้มีความเข้าใจและได้เพิ่มพูนทักษะเพื่อให้สามารถสอบผ่านภาคปฏิบัติหลักสูตรดังกล่าวเพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี จึงได้จัดหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบภาคปฏิบัติ หลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน” ขึ้น

  

        1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

        2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลง                  ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ

          

        3 วัน (21 ชั่วโมง)

 

        ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สอบผ่านหลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

หัวข้อการบรรยาย/ฝึกปฏิบัติ

1.    การอ่านแบบอาคาร

2.    การคำนวณการถ่ายเทความร้อนรวมของกรอบอาคาร และการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม BEC
 ประเมินกรอบอาคาร

3.    การคำนวณสัมประสิทธิ์การบังแดด และการฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรม BEC

4.    ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการคำนวณกำลังไฟฟ้า และการฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรม BEC
 ประเมินระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

5.    ระบบปรับอากาศและการคำนวณสมรรถนะ และการฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรม BEC
 ประเมินระบบปรับอากาศ

6.    อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนและการคำนวณประสิทธิภาพ และการฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรม BEC
 ประเมินอุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน

7.    การใช้พลังงานหมุนเวียนในอาคาร และการคำนวณพลังงานไฟฟ้า

8.    การใช้โปรแกรม BEC ประเมินการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

9.    การคำนวณการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรม BEC
 คำนวณการใช้พลังงานโดยรวม

10.  การฝึกใช้โปรแกรม BEC ในภาพรวม

 

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม

       1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานทุกวัน
            (ช่วงเช้าระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 และช่วงบ่ายระหว่างเวลา 12:30 - 13:00 น.)

       2. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะผู้เข้ารับการอบรม
            ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร

 

การยกเลิกการฝึกอบรม

       1. กรณีที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ยกเลิกการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินให้กับผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเต็มจำนวนที่ได้รับ

       2. กรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ขอยกเลิกการเข้ารับการฝึกอบรม ผู้สมัครจะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน                  วันแรกของการฝึกอบรม

       3. มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินโดยฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามชื่อบัญชีที่ได้รับแจ้งให้ออกใบเสร็จรับเงินเท่านั้น

วิธีการขอยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม

      ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณภาพิมล 
      โทรศัพท์ 09 1810 1406 
      Line ID: @WQX4656G
      e-mail : trainenergyexpert@gmail.com
      รอรับแบบฟอร์มขอยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม เพื่อดำเนินการต่อไป  

      

Visitors: 49,882