หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 47 (7) (ข)

จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

     

 


 

        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้กำหนดให้โรงงาน/อาคารควบคุมจะต้องดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานในรอบปี 2563 ให้อยู่ในรูปแบบตามที่ พพ. กำหนด และจะต้องจัดส่งรายงานการจัดการฯให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบเพื่อส่งให้ พพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี จึงได้จัดหลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงรายงานการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามแบบฟอร์มใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบสาระสำคัญของแบบฟอร์มรายงานการจัดการพลังงาน และมีความเข้าใจแนวทางการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามแบบฟอร์มใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้มีโอกาสซักถามและรับคำปรึกษาแนะนำจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะส่งผลให้โรงงาน/อาคารควบคุมสามารถดำเนินการจัดการพลังงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ควบคู่ไปกับการปฏิบัติที่ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย

- ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในโรงงาน/อาคารควบคุม
- คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
- ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

1 วัน ( 6 ชั่วโมง) เวลา 9:00 - 16:00 น.

         ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลา จะได้รับวุฒิบัตรการเข้ารับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

การขอยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม

      เงื่อนไขการคืนเงินค่าอบรม

          กรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงิน
    ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเต็มจำนวนที่ได้รับ
          กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งยกเลิก มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าอบรมให้แก่ผู้สมัครทุกกรณี

 

 


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    ติดต่อเจ้าหน้าที่
    คุณสิริยากร บุญเข็มทอง
    โทรศัพท์ 09 1810 1406 
    Line ID: @WQX4656G
    e-mail : trainenergyexpert@gmail.com
                                                                             

                

Visitors: 49,884